Matlamat Sekolah

line.gif (4535 bytes)

Secara Am:
|Profil Sekolah| |Visi dan Misi| |Falsafah Sekolah| |Matlamat Sekolah| |Objektif Sekolah| |Sejarah Sekolah|
|Piagam Pelanggan| |Lagu Rasmi Sekolah|
 
Sekolah Bestari:
|Pengenalan| |Definasi| |Konsep| |Matlamat & Strategi| |Ciri-ciri kurikulum|

 


Untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan, di samping menjadi rakyat yang berilmu pengetahuan, berktrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

 
line.gif (4535 bytes)
 
1998-2007 Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Sri Amar Diraja Muar, Johor, Malaysia.
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di jea5022@sedar.edu.my